UAB „Zilaksa“

Paslaugos

Darbų saugos konsultacijos ir mokymai

1. Darbdavių, juos atstovaujančių asmenų, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas.
2. Įmonių darbuotojų pirmosios medicinos pagalbos, higieninių įgūdžių mokymo organizavimas.
3. Įmonių, istaigų ir organizacijų vadovų mokymas ir atestavimas priešgaisrinės saugos klausimais.
4. Gaisrinės saugos mokymai.
5. Profesinis vairuotojų mokymas (95 kodas).
6. Papildomas vairuotojų mokymas pažeidus KET.
7. Suaugusiųjų formalusis ir neformalusis profesinis mokymas.

1. Konsultacijos darbų saugos, darbo teisės klausimais.
2. Imonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų steigimas ir aptarnavimas.
3. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, kitos norminės dokumentacijos ruošimas ir derinimas su valstybės institucijomis.
4. Profesinės rizikos vertinimo organizavimas, įmonės būklės paso pildymas.
5. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas.
6. Profilaktinis sveikatos tikrinimo organizavimas.

1. Gaisrinės saugos instrukcijų, kitos norminės dokumentacijos ruošimas ir derinimas su Valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba.
2. Evakavimo planų sudarymas.
3. Gesintuvų ir gaisrinio inventoriaus parinkimas.

Prekyba darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrines saugos žurnalais, blankais.

Instrukcijos

UAB „ZILAKSA“ ruošia darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijas, pareiginius nuostatus. Visa ši dokumentacija pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus yra privaloma kiekvienai įmonei.

Tinkamai paruoštos įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijos bei darbuotojų instruktavimas užtikrina kokybišką darbuotojų saugą.

Tik tinkamai paruošti pareiginiai nuostatai kiekvienam darbuotojui, palengvina įmonės personalo valdymą.

Mokymas ir atestavimas

UAB „ZILAKSA“ organizuoja kursus darbdaviams, jų įgaliotiems asmenims ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams. Kursų klausytojai sužino, kaip saugiai organizuoti darbus, susipažįsta su Darbo Kodeksu, priešgaisrine sauga, profesinės rizikos vertinimu ir t.t.

UAB „ZILAKSA“ organizuoja seminarus Darbo Kodekso klausimais, profesinės rizikos, profesinių ligų ir kt. temomis.

UAB „ZILAKSA“ turi licenciją sekančioms formalaus (nustatyto privalomo) mokymo programoms:

1. Darbdavio, jam atstovaujančio asmens (valstybinis kodas 260086210);

2. Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas (valstybinis kodas 360086217);

3. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto (valstybinis kodas 560086211).

95 kodas mokymai

Kuriems vairuotojams “95 kodas” privalomas?

95 kodas – pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams ir / arba keleiviams vežti. Skaičius „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 12-ame stulpelyje.

Naujiems C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams įgyvendinant 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59EB „Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo“ visų Europos Sąjungos šalių būsimiems profesionaliems vairuotojams, norintiems vežti krovinius ir keleivius komerciniais tikslais (t.y. už atlygį) privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (t.y. „95 kodą“ vairuotojo pažymėjime) ir vėliau kas 5 metus atnaujinti žinias / kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Visiems C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams, norintiems gabenti krovinius ir įgijusiems vairavimo teisę po 2009 m. rugsėjo 10 dienos ir visiems D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams, norintiems vairuoti autobusus ir vežti keleivius, įgijusiems vairavimo teisę po 2008 m. rugsėjo 10 dienos privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (t.y. „95 kodą“ vairuotojo pažymėjime) ir vėliau kas 5 metus atnaujinti žinias / kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Jau turintiems C1, C1E, C, CE kategorijos vairuotojo pažymėjimą iki 2009 m. rugsėjo 10 dienos ir D1, D1E, D, DE vairuotojams iki 2008 m. rugsėjo 10 dienos vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais privalo atnaujinti žinias, išklausę specialius 35valandų kursus ir įgyti vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus.

Pradinės profesinės kvalifikacijos vairuotojai neprivalo įgyti tik tuo atveju, kai keleivius ir krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais.

Pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo programos tikslas – parengti transporto priemonių vairuotoją kroviniams vežti, išmanantį saugos taisykles, gebantį teisingai ir saugiai krauti krovinius bei racionaliai vairuoti.

Įgytos teorijos žinios tikrinamos kvalifikacijos egzamino metu. Asmenims, išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą, išduodamas profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, patvirtinantis įgytą profesinę kvalifikaciją.

Periodinės profesinės kvalifikacijos programos tikslas – atnaujinti vairuotojo žinias ir gebėjimus apie krovinių pakrovimą ir įtvirtinimą, racionalų ir ekonomišką vairavimą, supažindinti su reglamentų ir kitų norminių aktų pakeitimais, kurių privaloma laikytis vežant bei pakraunant (iškraunant) krovinius

Pradinis 95 kodo vairuotojų mokymas

Periodinis 95 kodo vairuotojų mokymas

Asmeninės apsaugos priemonės

Asmeninė apsaugos priemonė (AAP) – darbuotojo naudojama arba dėvima priemonė, sauganti jį nuo rizikos ar rizikų, galinčių pakenkti darbuotojo saugai ir sveikatai. Pagrindinius saugos ir sveikatos reikalavimus asmeninėms apsauginėms priemonėms (toliau – AAP) nustato vienas iš trijų privalomų vykdyti Europos Sąjungos teisės aktų – AAP Direktyva 89/686EEC, kurios pagrindu parengti Techninis Reglamentas “Asmeninės Apsaugos Priemonės” bei “Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai”.

Kartu su AAP turi būti pateikiama naudojimo instrukcija (originalo ir valstybine kalba), taip pat gaminio pasas, kuriame pateikiama būtina informacija, susijusi su konkrečios AAP identifikacija (nurodomas individualus gaminio numeris, pagaminimo data, fiksuojami patikros rezultatai bei kita privaloma informacija).

Kiekvienas darbdavys privalo suteikti savo darbuotojams saugias darbo sąlygas. Kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbo vietose, darbuotojai privalo būti aprūpinti jiems priklausančiomis AAP.

UAB „ZILAKSA“ specialistai padės Jūsų įmonės darbuotojams parinkti AAP ir užpildyti korteles.

Darbų saugos paslaugos

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas gali vykdyti ne tik darbdavį atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, bet ir samdoma organizacija. Sudarius sutartį, kvalifikuoti UAB „ZILAKSA“ specialistai sukurs darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą:

  1. Vykdys nuolatinę darbų saugos sistemos priežiūrą, ir papildys ją pasikeitus LR norminiams aktams.
  2. Atliks darbuotojų įvadinį instruktavimą darbų saugos ir gaisrinės saugos klausimais.
  3. Vykdys darbuotojų instruktavimo, mokymo, atestavimo darbų saugos klausimais kontrolę.
  4. Konsultuos darbų saugos, darbo teisės, gaisrinės saugos klausimais.
  5. Paruoš profesinės rizikos vertinimo darbų planą.
  6. Dalyvaus nelaimingų atsitikimų tyrimo metu.
  7. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbo vietoje, suteiks skubias konsultacijas telefonu ,o taip pat ir konfliktų darbe ar pan. atvejais.
  8. Atliks darbų saugos dokumentacijos ir pačios įmonės patikrą darbų saugos klausimais.
  9. Organizuos darbuotojų sveikatos tikrinimus.
  10. Užpildys įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą.

Nelaimingų atsitikimų tyrimas

Dažniausiai manome, kad darbe nieko bloga nutikti negali. Jaučiamės saugiai ir užtikrintai. Deja, net šiuolaikiškiausiai įrengtuose biuruose pasitaiko įvairių nelaimingų atsitikimų.

Dėl šių rizikos faktorių gali įvykti nelaimingi atsitikimai darbe ir pakeliui į darbą ar iš jo. Jie skirstomi į lengvus, sunkius ir mirtinus.

Lengvas nelaimingas atsitikimas – tai įvykis, dėl kurio darbuotojas patiria traumą ir netenka darbingumo nors vienai dienai. Darbuotojui patyrus sveikatai ir gyvybei pavojingą traumą, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos reglamentuotus sunkių traumų klasifikacinius požymius nustatomas sunkus nelaimingas atsitikimas darbe. O nelaimingas atsitikimas darbe, sukėlęs mirtį, traktuojamas mirtinu.

Darbe gali nukentėti vienas ar keletas darbuotojų. Pagal tai nelaimingi atsitikimai skirstomi į pavienius ir grupinius.
Nelaimingi atsitikimai, kurie įvyksta darbo vietoje, gali būti susiję arba nesusiję su darbu.

Nelaimingas atsitikimas, susijęs su darbu, – tai įvykis, kurį ištyrus nustatoma, kad jis įvyko atliekant darbo sutartimi sutartas užduotis ar darbą, atliekamą su darbdavio žinia. Taip pat nelaimei nutikus pakeliui į darbą ar iš jo. Nelaimingas atsitikimas, nesusijęs su darbu, – tai įvykis, kurį ištyrus nustatoma, kad nukentėjusysis patyrė traumą ar mirė norėdamas susižaloti, nusižudyti, vykdė nusikalstamą veiklą ar dirbo savo interesams, be darbdavio žinios.

Visų nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui iš jo ar į jį tyrimą, apskaitą, nagrinėjimo tvarką nustato Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Šių nuostatų privalo laikytis visos įmonės, įstaigos, organizacijos, organizacinės struktūros, fiziniai asmenys.

Kiekvienas darbuotojas turi žinoti, kaip elgtis nelaimingo atsitikimo atveju. Nukentėjęs asmuo (jei jis pajėgus) ar matęs įvykį darbuotojas privalo apie nelaimingą atsitikimą nedelsdamas pranešti padalinio, įmonės vadovui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai.

Taip pat matęs įvykį darbuotojas turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą. Įmonės vadovas, sužinojęs apie įvykį, privalo užtikrinti pirmosios medicinos ar kitokios pagalbos suteikimą, esant reikalui, nugabenti nukentėjusįjį į gydymo įstaigą, organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą. Jeigu įmonėje įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis privalo nedelsiant pranešti:

apylinkės prokuratūrai;
valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui (nustatytos formos pranešimas);
nukentėjusiojo šeimai ar jo atstovams.

Darbo vieta, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas, įrenginių būklė turi būti išsaugoti taip, kaip buvo nelaimingo atsitikimo darbe metu. Būtinus pakeitimus, prieš tai nufilmavus, nufotografavus, nubraižius atsitikimo vietą, galima daryti tik tuo atveju, jei kiltų pavojus kitų asmenų gyvybei ar sveikatai.

UAB „ZILAKSA” specialistai padės Jums išspręsti problemas, tiriant nelaimingą atsitikimą darbe, užpildys visus reikiamus dokumentus ir formas.

Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbe ir numatyti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta, siekiant pagerinti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. Profesinės rizikos įvertinimas padeda užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą, svarbiausio įmonės resurso – darbuotojo sveikatos išsaugojimą, sužinoti realią darbų saugos ir darbo sąlygų būklę, gerinti darbo sąlygas pagal pateiktas profesinės rizikos vertinimo išvadas. Darbuotojams dirbant geromis ir sveikomis darbo sąlygomis, gerėja jų darbo našumas ir darbo rezultatai, padidėja galimybė lygiaverčiai konkuruoti su Europos įmonėmis.

Sudarius sutartį profesinės rizikos vertinimo organizavimui, UAB „ZILAKSA“ specialistai sutartyje numatytus darbus atlieka vadovaujantis galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais ir reikalavimais dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių poveikio, higienos normomis, nustatančiomis leistinus darbo aplinkos veiksnių dydžius (vertes). Rizikos identifikavimui yra naudojama įmonėje turima dokumentacija ir kiti duomenys.

Pradžioje UAB „ZILAKSA“ specialistai identifikuoja rizikos veiksnius, nustato vietas, kuriose darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių. Rizika identifikuojama.

Sekančiame etape UAB „ZILAKSA“ specialistai konsultuoja įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus, organizuojant profesinės rizikos tyrimą, nustatant esančių rizikos veiksnių dydžius, poveikio trukmę ir priežastis, sąlygojančias jų pasireiškimą. Išanalizavus rizikos tyrimo rezultatus, UAB „ZILAKSA“ specialistai vykdo rizikos nustatymą ir priima sprendimą dėl rizikos priimtinumo. Nustačius nepriimtiną riziką, yra rekomenduojamas rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planas, kuriame prioriteto tvarka nurodomi rizikos veiksniai, jų šalinimo ir mažinimo priemonės, nustatomi įmonės administracijos darbuotojai, kurie atsakingi už šių priemonių įgyvendinimą, priemonių įgyvendinimo terminas ir numatoma rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių vykdymo kontrolė.

Trečiame etape UAB „ZILAKSA“ specialistai, remdamiesi gautu profesinės rizikos vertinimo rezultatais bei savo veikloje vadovaudamiesi „Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso pildymo tvarka“ (Žin., 2003, Nr.100-4503), užpildo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą bei pateikia įmonės valdymo dokumentaciją (įsakymus).

Vienkartinis dokumentų tvarkymas

Įmonei privalomų dokumentų sutvarkymas – tai firmos UAB „ZILAKSA“ teikiama paslauga, kai įteisinama jau esama bei papildoma trūkstama įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija. Tai garantuos įmonės darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos atitikimą Lietuvos Respublikoje tuo metu galiojantiems teisės aktams.

Tai apima, darbo teisinius santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymo tvarką, konsultavimą, dokumentų sutvarkymą ir įteisinimą. Darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių išdavimo tvarka, dokumentų ruošimas ir pildymas.

Žurnalai, blankai ir saugos ženklai

Prekiaujame įvairiais darbo saugos žurnalais ir blankais.